เอสเซนส์ บริการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment) และวัตถุประสงค์ (Intent) จากข้อความภาษาไทย

Sentiment

Sentiment is

ไทยโมจิ บริการแนะนำอีโมจิ (Emoji) สำหรับข้อความภาษาไทยด้วยเทคนิค Deep Learning