เอสเซนส์ บริการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment) และวัตถุประสงค์ (Intent) จากข้อความภาษาไทย

Sentiment

Sentiment is

CUICUI Survey สามารถวิเคราะห์ข้อความ ความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างเจาะลึก ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

Sentiment Intent Topic

ไทยโมจิ บริการแนะนำอีโมจิ (Emoji) สำหรับข้อความภาษาไทยด้วยเทคนิค Deep Learning

บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อความภาษาไทยที่มีลักษณะการรังแกในโลกไซเบอร์

  • 0 : ข้อความทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะของการรังแก
  • 1 : ข้อความที่มีการกล่าวถึงบุคลิก รูปลักษณ์ และพฤติกรรม
  • 2 : ข้อความที่เป็นคำด่า คำหยาบคาย
  • 3 : ข้อความคุกคามเกี่ยวกับทางเพศ
  • 4 : ข้อความที่กล่าวถึง เชื้อชาติ กำเนิด และการใช้ชีวิต
  • 5 : ข้อความที่กล่าวถึงสติปัญญา และความฉลาด
  • 6 : ข้อความที่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรง การข่มขู่