บริการในส่วน Face Analytics ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2563